POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

CAPITOLUL 1

DATE INTRODUCTIVE

Articolul 1. Începând cu dată de 25 mai 2018 se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cunoscut și sub denumirea de GDPR (General Dată Protection Regulation). ​

 

Articolul 2. Prezentul document vizează accesarea și utilizarea Website-ului www.quadrum.ro administrat de Quadrum Area SRL (denumită Quadrum), persoană juridică română cu sediul în Str. Alexandru Lăpușneanu Nr. 33, Sector 1, 012866 București, E-mail office@quadrum.ro, CUI 44995888, ONRC Nr. J40/16999/2021.

Articolul 3. Politica de confidențialitate descrie modul în care colectăm și gestionăm orice informații ce vizează date ale persoanelor fizice, fie Vizitatori fie Utilizatorii și anume cei ce acționează pe Website în nume propriu sau în numele Clienților Quadrum. Prin accesarea Website-ului facem referire la oricare dintre acțiunile permise de navigarea pe Website, inclusiv accesarea chat-ului, forum-ului, grupurilor de discuții, conferințelor cât și conectarea cu serviciile de Social Media cum ar fi Facebook / LinkedIn / Youtube, etc. Prin accesarea Website-ului sunteți de acord în mod expres cu colectarea, utilizarea, stocarea, prelucrarea și dezvăluirea informațiilor Dumneavoastră în conformitate cu prezența Politică de Confidențialitate, așa cum poate fi această ajustată și modificată pe parcurs.

 

Articolul 4. Quadrum a desemnat un responsabil cu protecția datelor care poate fi contactat la adresa gdpr@quadrum.ro, sau la adresa sediului. ​

 

Articolul 5. Datorită implementării reglementărilor legale aplicabile, datele personale furnizate Serviciilor, Website-urilor și Aplicațiilor sunt gestionate cu respectarea unor standarde înalte de securitate. Acceptarea Termenilor și Condițiilor pentru utilizarea oricăror Servicii ale Quadrum sau decizia privind utilizarea sau achiziționarea oricărui Serviciu oferit de Quadrum înseamnă implicit acceptarea prezenței Politici de Confidențialitate ce sunt aplicabile fiecărui Vizitator și Utilizator. ​

 

Articolul 6. În sensul prezentei politici, dacă nu este definit altfel, termenii capitalizați utilizați vor avea același înțeles ca cel definit în Termeni și Condiții.

 

CAPITOLUL 2  

DEFINIȚII

Articolul 7. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 Mai 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date:

 

(01)  Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

(02)  Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

(03)  Operator înseamnă Quadrum, persoană juridică ce singură sau împreună cu alte entități, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

 

(04)  Persoană împuternicită de operator înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 

(05)  Destinatar înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau altă entitate căreia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

 

(06)  Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritatea publică sau altă entitate decât persoană vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

 

(07) Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc pot să fie prelucrate;

 

(08) Servicii înseamnă serviciile prestate de către Quadrum prin intermediul Website-ului sau, accesarea, achiziționarea de ghiduri / manuale / analize / programarea unor ședințe de asistență, accesarea și utilizarea site-ului www.quadrum.ro;

 

(09) Partenerul / Partenerii sunt reprezentați de către persoanele juridice / persoanele fizice partenere ale Quadrum; ​

 

(10)  Vizitatori sunt persoanele care accesează website-ul Quadrum și nu dețin calitatea de Membru / Utilizator, neavând acces la întreg conținutul Website-ului și implicit la funcțiile acestuia și la Servicii.

 

(11)  Utilizatorii, spre deosebire de Vizitatori sunt persoanele care acționează în numele unei Autorități / Entități, având calitatea de Client sau potențial Client și care utilizează Website-ul prin intermediul unui / unor conturi de membru;

 

(12)  Utilizatori înseamnă personalul Autorității / Entității cu referire la orice persoană fizică care deține acces pe Website și căreia Quadrum îi acordă un drept de acces prin aprobarea unui cont de membru;

 

(13)  Site / Website / Portal este reprezentat de www.quadrum.ro.

CAPITOLUL 3

DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII

Articolul 8. Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică pentru toate informațiile colectate de către Quadrum ce vizează și identifica o persoană fizică (Informații personale / Date personale) în conformitate Regulamentul European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Pe de altă parte, prezenta Politică nu se aplică pentru informațiile ce vizează o persoană juridică, toate referirile cuprinse în prezentul document fiind făcute exclusiv cu privire la posibilele informații aferente unei persoane fizice. 

 

Articolul 9. Manifestăm un respect deosebit pentru protecția datelor, confidențialitatea, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția acestora, a vieții private și a principiilor legale privind prelucrarea acestora, fapt pentru care luăm toate măsurile necesare pentru a va asigura că datele Dumneavoastră:

 

(01)  Sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de Dvs;

 

(02) Sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

 

(03)  Sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt colectate și prelucrate;

 

(04)  Sunt corecte și actualizate, în măsură în care ne furnizați astfel de date actualizate;

 

(05) Sunt păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport cu scopul prelucrării;

 

(06)  Sunt stocate pe o durata limitată necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate;

 

(07)  Sunt prelucrate de manieră care să asigure securitatea adecvată.

CAPITOLUL 4

SCOPUL

Articolul 10. Scopul colectării de către Quadrum, stocării, prelucrării, divulgării datelor personale și a altor informații este:

(01)  Să furnizeze, să mențină și să faciliteze Serviciile precum și să asigure performanța acestora, să actualizeze și să îmbunătățească Serviciile;

(02) Să păstreze legătură cu Clienții sau potențialii Clienți pentru a elabora și transmite oferte suplimentare sau actualizate privind Serviciile, a transmite instrucțiuni, informări, sau alte comunicări referitoare la Servicii;

(03)  Să asigure existența informațiilor necesare în soluționarea oricăror cerințe și / sau dispute ce pot apărea pe perioada sau ulterior furnizării Serviciilor;

(04)  Să respecte obligațiile legale cât și pe cele contractuale rezultate din contractele / acordurile încheiate cu Clienții; 

(05)  Să mențină securitatea Website-ului și să prevină fraudele.

Articolul 11. Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal are la baza următoarele:

(01)  Art. 6 (1) lit. b) din GDPR, în scopul încheierii și executării contractelor pentru prestarea Serviciilor;

(02) Art. 6 (1) lit. c) din GDPR, pentru îndeplinirea unor obligații legale care ne revin în virtutea activităților și serviciilor pe care le prestăm precum și din perspectiva cerințelor juridice de modificare sau completare a relației contractuale, cerințelor contabile și fiscale, de facturare, întocmire și tinere evidente și orice alte cerințe ce sunt necesare în conformitate cu legislația; 

(03)  Art. 6 (1) lit. f) din GDPR, în vederea satisfacerii unor interese legitime;

(04)  Art. 6 (1) lit. a) din GDPR, în baza consimțământului dumneavoastră exprimat în conformitate cu prevederile legale.

Articolul 12. Quadrum este de acord și garantează că reținerea, stocarea, prelucrarea, inclusiv transferul datelor personale, după caz au fost și vor continua să fie efectuate în conformitate cu prevederile legilor aplicabile privind protecția datelor.

 

CAPITOLUL 5

DATELE COLECTATE

Articolul 13. Datele furnizate de Vizitator sau Utilizatorul unui Client sau potențial Client:

(01)  În timp ce accesați și / sau navigați pe Website-ul în legătură cu Serviciile, va solicităm, iar Dumneavoastră, în anumite cazuri, ne furnizați informații precum: numele, prenumele, adresa de email, numărul de telefon, adresa de facturare și orice informație pe care o introduceți sau o generați prin utilizarea Website-ului etc.

(02)  De asemenea putem să colectăm și să procesăm date conținute în cadrul comunicărilor purtate prin orice tip de aplicație software instalată pe un dispozitiv, prin e-mail, fax, poștă, etc. 

Articolul 14. Profilarea automată a datelor personale

(01)  De asemenea, colectăm informații ce sunt vizualizate automat de către aplicațiile software instalate pe Website, cum ar fi: adresa IP, tipul de browser, locația, tipul de sistem de operare etc;

(02)  Este posibil să colectăm informații cu privire la activitatea pe Website, inclusiv conținutul chat-urilor sau postărilor în cadrul aplicațiilor de comunicare, a platformelor de Social Media sau transmise prin e-mail, prin mesaje text cu ajutorul aplicațiilor instalate pe un telefon mobil smart, prin poștă sau curier, etc.

Articolul 15. Date despre geo-locație

(01) Quadrum poate avea acces la datele dumneavoastră geografice pe măsură ce colectăm și procesăm adresa IP a dispozitivelor, de orice tip, utilizate pentru accesarea Website-ului.

Articolul 16. Date personale ale terților

(01)  Vizitatorul sau Utilizatorul și implicit Clientul își exprimă consimțământul și acordul expres în vederea prelucrării unor date personale ale terților, în situația în care datele unor terțe persoane sunt oferite de către acesta, Quadrum nefiind în măsură a cunoaște acest aspect și anume că Vizitatorul sau Utilizatorul pot completa date ale unor persoane terțe și nu datele proprii. Quadrum va considera în această situație că Vizitatorul sau Utilizatorul care furnizează datele unei terțe persoane are acordul expres și o împuternicire de la acele persoane de a furniza date cu caracter personal ce vor fi utilizate în concordanță cu prezenta Politică de Confidențialitate.

(01)  Utilizatorul și implicit Clientul sau potențialul Client își exprimă consimțământul și acordul expres în vederea prelucrării unor date personale ale terților, în situația în care terțe persoane sunt strict necesare sau solicitate în vederea furnizării Serviciilor. Clientul declară astfel că are acordul expres și o împuternicire de la acele persoane de a furniza date cu caracter personal ce vor fi utilizate în concordanță cu prezența Politică de Confidențialitate.

 

Articolul 17. Date cu caracter personal ale copiilor

(01)  Nu colectăm cu bună știință informații de la persoane care nu au împlinit vârstă de 18 ani. Dacă observați acest aspect, va rugăm să ne contactați la adresa de e-mail gdpr@quadrum.ro.

Articolul 18. Utilizarea “cookies”

(01)  Așa-numitele “cookie-uri” sunt stabilite în timpul utilizării serviciilor sau produselor oferite de Prestator pe Website-ul acestuia.

(02) Acestea sunt informații trimise de server, stocate pe computerul unui Vizitator sau  Utilizator, în scopul identificării automate a acestuia atunci când utilizează Website-ul sau Serviciile noastre. “Cookies” ne permit să va confirmăm rapid identitatea și datorită acestora, utilizarea Website-ului devine mult mai facilă. “Cookies” pot fi utilizate cu condiția că acestea să fie acceptate de un browser și să nu fie eliminate de pe suportul de stocare. Vizitatorii sau Utilizatorii care au eliminat modulele cookie de pe mediile lor de stocare sau nu le-au acceptat în browser-ul lor pot să nu aibă acces integral la facilitățile Website-ului și implicit la Servicii.

Articolul 19. Servicii de Analytics

(01) Utilizăm software-ul de analiză Google și altele pentru a ne permite să înțelegem mai bine funcționalitatea Website-ului nostru. Acest software poate înregistra informații cum ar fi frecvența și durata utilizării Website-ului, evenimentele care apar în cadrul Website-ului, utilizarea agregată, datele despre performanță și locul unde a fost utilizat Website-ul. Este posibil să conectăm informațiile stocate în software-ul de analiză cu datele personale.

Articolul 20. Social Media (funcționalități) și widget

(01)  Website-ul poate include funcții de Social Media, cum ar fi butonul “Facebook Like” și widget-uri, cum ar fi butonul “Distribuiți acest articol” sau mini-programe interactive care rulează pe Website. Aceste funcții pot să colecteze adresa IP, pagina pe care o vizitați pe Website-ul nostru și să genereze un modul cookie pentru a permite să funcționeze corect.​Caracteristicile și widget-urile sunt fie găzduite de o terță parte, fie găzduite direct pe Website-ul nostru.

(02) Interacțiunile cu aceste funcții sunt la decizia Vizitatorului sau Utilizatorului și sunt reglementate de politica de confidențialitate a furnizorului comun de servicii (exemplu: Facebook).

CAPITOLUL 6

ACTUALIZAREA, CORECTAREA ȘI DISTRUGEREA DATELOR PERSONALE

Articolul 21. La solicitarea Vizitatorului sau Utilizatorului, făcută prin cerere scrisă către Quadrum la e-mail gdpr@quadrum.ro, ne obligăm să ștergem toate datele personale din serverele utilizate pentru Website și să confirmăm ulterior ștergerea acestora. În cadrul cererii, trebuie să se menționeze care sunt datele sale personale, sub proprie răspundere. Spre exemplu, este inexact faptul că adresa de e-mail proprietate a unei persoane juridice, utilizate de către un Utilizator, constituie informații ale unei persoane fizice. De asemenea, dacă se solicită, vom transmite o copie completă a tuturor datelor Vizitatorului sau Utilizatorului pe e-mail-ul acestuia. Quadrum va respecta orice astfel de solicitare scrisă în termenul legal / rezonabil, cu excepția cazului în care nu este posibilă din cauza scopurilor de prelucrare sau din cauza problemelor tehnice.

Articolul 22. Păstrarea copiilor de rezervă în medii de stocare private:

(01)  Quadrum poate să păstreze datele / anumite date, inclusiv cu caracter personal ale Vizitatorului, Utilizatorului și Clientului în măsură în care această este impusă de legislația Uniunii Europene sau de legislația unui stat membru al UE și numai în măsură și pentru o perioada cerută de aceste legi și întotdeauna cu condiția asigurării confidențialității tuturor acestor date și asigurării prelucrării doar dacă este necesar pentru scopul (scopurile) specificat(e) în legislația respectivă care necesită stocarea acestora și pentru niciun alt scop;

(02)  Clientul este de acord că, după terminarea sau expirarea Contractului, datele sale inclusiv datele Utilizatorilor săi delegați, să poată fi stocate ca o copie de rezervă pentru a putea răspunde solicitărilor / disputelor în relația cu Clientul, ce pot apărea inclusiv ulterior încetării Contractului;

(03)  Copiile de rezervă vor fi păstrate pe medii de stocare locale / private, fără acces public, pe servere ce nu presupun analiză, profilarea, procesare acestor date. 

Articolul 23. Fiecare persoană fizică are dreptul de a accesa, corecta, modifica sau bloca datele sale personale. Quadrum trebuie să respecte orice solicitare rezonabilă din partea Vizitatorului sau Utilizatorului de a corecta, modifica sau bloca datele personale, în conformitate cu legile privind protecția datelor, în măsură în care Quadrum este autorizat în mod legal să facă acest lucru. 

Articolul 24. Quadrum va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite și va transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă Vizitatorul /  Utilizatorul nu este mulțumit de răspuns sau consideră că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, acesta are dreptul de a formulă plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd. Gheorghe Magheru Nr. 28-30, Sector 1, E-mail anspdcp@dataprotection.ro, Tel +4 031 805 92 11.

CAPITOLUL 7

PARTAJAREA INFORMAȚIILOR

Articolul 25. Principalul scop al Quadrum cu privire la colectarea datelor personale și a altor informații este de a menține Serviciile, de a asigura performanța acestora pentru Clienții sau potențialii săi Clienți, de a îmbunătăți și de a dezvoltă funcționalitatea Website-ului. Unul dintre obiectivele Quadrum și în principal al oricărui administrator de website, este de a îmbunătăți în permanență Serviciile și experiența de utilizare. Pentru a asigura acest obiectiv, colaborăm cu diverse aplicații software ale altor entități care furnizează servicii specifice. 

Articolul 26. Nu vom dezvălui niciodată, vinde sau închiria sau nu vom transfera înregistrarea și informațiile personale niciunui terț sau furnizor de servicii IT, de marketing sau de promovare, fără un consimțământ prealabil.

Articolul 27. Excepțiile în privința cărora putem dezvălui sau partaja informațiile dumneavoastră. Quadrum va avea dreptul de a dezvălui și Vizitatorul, Utilizatorul și Clientul sunt de acord să dezvăluie și să transfere datele sale personale și alte informații către:

(01)  Oricare dintre companiile mamă, filiale, afiliate, succesoare sau asociaților sau partenerilor împreună cu care furnizăm Serviciile sau prin asociere în cadrul altor entități în sensul deținerii de participațiuni;

(02)  Furnizorii de servicii terțe, inclusiv sub-procesoare. La solicitare putem furniza o lista de entități care pot avea acces la datele personale. Asigurăm că aceste entități au acces numai la partea minimă a datelor personale care este necesară pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor;

(03)  Autorități / Entități / Persoane sub condiția existenței unei obligații legale explicite. 

Articolul 28. Sub-procesarea furnizorilor de servicii:

(01)  Dacă trebuie să folosim un Furnizor de Servicii pentru a furniza și a susține caracteristicile serviciilor noastre, este posibil să va împărtășim informațiile personale, exclusiv în acest scop.

Articolul 29. Procesarea de către partenerii de publicitate

(01)  Putem colabora cu terțe părți pentru a afișa publicitatea pe Website sau pentru a gestiona și a difuza publicitatea noastră pe alte Website-uri. Toate părțile terțe cu care împărtășim anumite informații vor utiliza informațiile personale într-o manieră compatibilă cu această Politică de Confidențialitate. 

(02)  Quadrum împreună cu terții sub-procesori, putem utiliza cookie-uri și alte tehnologii de identificare, cum ar fi pixeli și web-beacons pentru a aduna informații despre activitățile dumneavoastră pe Website și pe alte Website-uri, pentru a vă oferi publicitate orientată pe baza activităților și intereselor dumneavoastră de navigare. Vom oferi o opțiune individuală de excludere sau opțiune înainte de a împărtăși datele altor terțe părți decât furnizorii noștri, în timp ce furnizăm Serviciile sau înainte de a le folosi în alt scop decât cel pentru care au fost inițial colectate sau ulterior autorizate. Pentru a limita utilizarea și divulgarea informațiilor personale, va rugăm să trimiteți o solicitare scrisă prin la e-mail la gdpr@quadrum.ro

CAPITOLUL 8

RESPONSABILITATEA PENTRU TRANSFERUL ULTERIOR

Articolul 30. Nu vom transfera datele Dumneavoastră personale provenind din UE și Elveția către Furnizori de servicii terțe, decât după ce ne asigurăm că Furnizorul de servicii terțe este obligat să furnizeze cel puțin același nivel de protecție a confidențialității datelor dvs. personale, conform principiilor Swiss – U.S. (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 Mai 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Vom transfera date numai furnizorilor noștri de servicii terțe (cum ar fi consultanți, contabili, avocați și sub-procesori) care au nevoie de informații pentru a furniza servicii sau a efectua activități în numele Quadrum, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate. Responsabilitatea Quadrum pentru datele personale pe care le primește în conformitate cu Politica de Confidențialitate și transferurile ulterioare este descrisă in Principiile Protecției Confidențialității.

 

CAPITOLUL 9

SECURITATE

Articolul 31. Quadrum aplică măsuri tehnice de siguranță la cele mai înalte standarde pentru a proteja datele personale furnizate împotriva pierderii, distrugerii, utilizării incorecte, accesului sau dezvăluirii neautorizate. Măsurile și tehnologia utilizate generează o siguranță completă a datelor personale furnizate de Vizitator / Utilizator / Client. Siguranța datelor este importantă pentru noi. Urmăm standardele industriale general acceptate pentru a proteja datele personale atât în timpul transmiterii, cât și după ce le primim.

Articolul 32. Pe de altă parte, nicio metodă de transmitere prin Internet sau de stocare electronică nu este 100% sigură. Astfel, nu putem garanta securitatea într-o manieră absolută.

Articolul 33. Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea Website-ului. Quadrum nu va avea acces vreodată la această parolă, find solicitată și verificată exclusiv prin intermediul software-ului care gestionează conectarea la Website, fără posibilitatea citirii acesteia de către noi.

CAPITOLUL 10

INTEGRITATEA DATELOR ȘI LIMITAREA SCOPULUI

Articolul 34. Quadrum va colecta și păstra numai informațiile personale care sunt relevante pentru scopurile pentru care sunt colectate și nu le vor folosi într-un mod care nu este compatibil cu astfel de scopuri decât dacă o astfel de utilizare a fost autorizată de către Vizitator / Utilizator / Client. Vă putem contacta ocazional pentru a determina dacă datele personale și preferințele de confidențialitate sunt exacte și actuale.

CAPITOLUL 11

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Articolul 35. Este posibil să actualizăm prezenta Politica de Confidențialitate pentru a reflecta modificările aduse Serviciilor, aplicațiilor software utilizate, legislației, etc.

Articolul 36. Dacă vom efectua modificări semnificative, vă vom notifica prin mesaj în contul de membru. Va încurajăm să verificați periodic această pagină pentru cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate.

CAPITOLUL 12

TRANZACȚII 

Articolul 37. Quadrum își rezervă dreptul de a-și utiliza politica de confidențialitate, contul clientului, datele și informațiile furnizate în beneficiul unei entități care a devenit fie o entitate dependentă, o entitate asociată, fie a luat naștere ca rezultat al fuziunii sau al transformării Quadrum.

Articolul 38. Este posibil să publicăm recenzii ale Vizitatorilor / Utilizatorilor / Clienților pe Website, care pot conține date personale. Folosim comentariile primite pe conturile de Social Media pentru a afișa comentariile pe Site-ul nostru. Cu acest prilej, va informăm că orice activitate derulată pe platforme precum Facebook, LinkedIn s.a., cunoscute generic sub denumirea de "Social Media" sunt considerate, potrivit Deciziei înaltei Curți de Casație și Justiție a României nr. 4546 din dată de 27 noiembrie 2016, că activități publice, astfel că acestea nu se supun reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal. În orice alt scenariu vom obține consimțământul Vizitatorului / Utilizatorului înainte de a publica recenzia, dacă aceasta va include și numele acestuia.

CAPITOLUL 13

FORUMUL COMUNITĂȚII QUADRUM

Articolul 39. Website-ul nostru poate oferi forumuri și grupuri de discuții accesibile Membrilor și anume Utilizatorilor. Trebuie să știți că orice informație pe care o furnizați în cadrul acestor secțiuni poate fi citită de orice alt Utilizator sau în anumite cazuri de către Vizitatori (Secțiunea Blog), fapt pentru care datele personale oferite în acest mod nu pot constitui responsabilitatea Quadrum. 

CAPITOLUL 14

LEGĂTURI CĂTRE ALTE SITE-URI

Articolul 40. Website-ul www.quadrum.ro poate conține legături către alte Website-uri care nu sunt deținute sau controlate de Quadrum și nu suntem astfel responsabili pentru practicile de confidențialitate ale acestor Website-uri. Va încurajăm să fiți conștienți când părăsiți Website-ul nostru si să citiți politicile de confidențialitate ale fiecărui Website care colectează date personale. Această Politică de Confidențialitate se aplică exclusiv informațiilor colectate de către Quadrum.

CAPITOLUL 15

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Articolul 41. Prin accesarea Website-ului (Vizitatori), crearea unui cont de membru (Utilizatori), semnarea unui contract cu Quadrum (Client) și / sau bifarea opțiunilor existente pe www.quadrum.ro, acolo unde este afișat textul „Sunt de acord cu Politica de Confidențialitate” ce conține link-ul către prezenta Politică de Confidențialitate, vă exprimați în deplină cunoștință de cauză și în conformitate cu dispozițiile Art. 4 (11) și Art. 6 (1) din Regulamentul UE Nr. 679/2016 (GDPR), consimțământul expres asupra gestionării oricăror date cu caracter personal de către Quadrum, în conformitate cu prezenta Politică de Confidențialitate.

Articolul 42. Vizitatorul / Utilizatorul declara că are cunoștință despre dreptul său de retragere a consimțământului de la articolul precedent. O astfel de solicitare poate conduce la încetarea de îndată calității de Utilizator cât și, după caz, a contractului unui Client, deoarece Serviciile nu pot fi prestate în acest mod. 

Articolul 43. De asemenea, prin accesarea Website-ului (Vizitatori), crearea unui cont de membru (Utilizatori), semnarea unui contract cu Quadrum (Client) și / sau bifarea opțiunilor existente pe www.quadrum.ro, acolo unde este afișat textul „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile”, se acceptă în mod expres inclusiv respectarea acestora.