Modificări ale HG 394 / 2016

Actualizată în: 26 mar.

Modificările HG 394 / 2016 aduse prin HG 375 / 22 Martie 2022.


Modificare hg 394 / 2016 Martie 2022

Stabilirea garanției de participare


Articolul 42 (1) - Varianta comparativă

text eliminat text adăugat


(1) Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii emis în condițiile legii astfel:

a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanții emisă de:

- o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și / sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.


Articolul 45 (3) - Varianta comparativă

text eliminat text adăugat


(3) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial / contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului sectorial / contractului subsecvent.


Stabilirea garanției de bună execuție


Articolul 46 (1) - Varianta comparativă

text eliminat text adăugat


(1) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3) și (5) aplicându-se în mod corespunzător astfel:

a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanții emisă de:

- o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și / sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.


Articolul 46 (1^1) - Aliniat nou

(1^1) Garanția constituită conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător.


Negocierea fără publicare prealabilă


Articolul 98 - Varianta comparativă

text eliminat text adăugat


(1) Înainte de inițierea procedurii de negociere fără invitație publicare prealabilă la o procedură concurențială de ofertare entitatea contractantă are obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute la art. 117 din Lege și să justifice încadrarea într-una dintre situațiile respective.

(2) În aplicarea art. 117 alin (1) lit. d) din lege, în situații excepționale, rezilierea, rezoluțiunea sau încetarea anticipată a contractelor sectoriale aferente proiectelor de infrastructură de transport de interes național poate întruni condițiile prevăzute la art. 117 alin (1) lit. d) din lege numai dacă aceasta intervine ca o măsură absolut necesară, din motive independente de entitatea contractantă și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante, iar entitatea contractantă a acționat cu diligență pe parcursul implementării contractului.

(3) În situația prevăzută la alin. (2) entitatea contractantă are obligația de a invita la negociere cel puțin ofertanții declarați admisibili la procedura de achiziție care a stat la baza semnării contractului inițial, mai puțin ofertantul cu care a fost încheiat contractul inițial. În situația în care, în procedura de achiziție inițială au fost mai puțin de 3 ofertanți declarați admisibili, numărul minim de candidați invitați la negociere trebuie să fie suficient pentru a se asigura o

concurență reală si nu poate fi mai mic de 3.

(4) În situații în care se impune intervenția imediată, procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, prevăzută la art. 117 alin. (1) lit. d) din Lege, poate fi aplicată chiar dacă se desfășoară în paralel cu altă procedură de atribuire prevăzută de lege.


Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia


Articolul 132 (10) - Varianta comparativă

text eliminat text adăugat


(10) Entitatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.


Articolul 137 (5) - Varianta comparativă

text eliminat text adăugat


(5) În cazul procesului de selecție a candidaților sau stabilirii ofertei câștigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei solicitări de participare / oferte în parte.


Procesul de verificare și evaluare


Articolul 142 (4) - Aliniat nou

(4) În sensul prevederilor art. 222 alin. (1) din lege, o ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv.


Modificarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru


Articolul 158 (8) și (9) - Varianta comparativă

text eliminat text adăugat


(8) Entitatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare / revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă de cel mult 6 luni.


(9) Entitatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare / revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 luni de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni.


Finalizarea contractului de achiziție publică


Articolul 161 (5) - Varianta comparativă

text eliminat text adăugat


(5) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant / contractant asociat și, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii, se publică în SEAP, în termen de 60 de zile de la data emiterii, dar nu mai devreme de data expirării termenului / soluționării contestațiilor, în situația în care acestea au fost depuse termenului pentru depunerea contestațiilor.


Articolul 161 (5^2) - Aliniat nou

(5^2) Prin excepție de la termenele prevăzute la art. 161 alin (1) lit. a) - e), Entitatea Contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării Contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora va fi consemnat cel puțin stadiul contractului, și dacă este cazul, eventualele întârzieri / deficiențe în implementarea contractului precum și eventualele daune cauzate din culpa Contractantului.