Modificări la Legea 99/2016

Actualizată în: 27 mar.

Articolul se referă la Legea 99 privind achizițiile sectoriale. Toate modificările sunt în oglindă cu cele ale Legii 98 / 2016 privind achizițiile publice aduse prin OUG 26 / 21 Martie 2022, publicată în M.O. 1 Nr. 272 / 21.03.2022.


modificare lege 98 / 2016 martie 2022

Negocierea fără publicarea prealabilă


Art. 117 (1) (d) - Variantă comparativă

text eliminat text adăugat


d) ca o măsură strict absolut necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedură simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante din motive de extremă urgență determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către entitatea contractantă, termenele pentru procedurile de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată nu pot fi respectate. Situiile invocate pentru a justifica extremă urgență nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile entității contractante.


Art. 117 (6) - Variantă comparativă

text eliminat text adăugat


(6) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), entitatea contractantă nu are dreptul de a stabili, în documentele achiziției, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență neprevăzute care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără invitație la o procedură concurențială de ofertare publicarea prealabilă a unui anunț de participare.


Art. 117 alin (6^1) - Aliniat nou

(6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (6), pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, entitatea contractantă are dreptul de a stabili, în mod justificat, în documentele achiziției, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației neprevăzute.


Documentul unic de achiziție european. E-Certis


Art. 205 alin (2) - Variantă comparativă

text eliminat text adăugat


(2) Înainte de atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, cu excepția situației contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, entitatea contractantă, solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, în termen de o zi lucrătoare de la momentul stabilirii ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, respectiv în termen de o zi lucrătoare de la emiterea avizului conform, în situaţia în care documentația este supusă controlului ex-ante conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor / acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, solicită acestuia să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați, acordând ofertantului / candidatului un termen de maxim 7 zile lucrătoare pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a ofertantului / candidatului, cu cel mult 3 zile lucrătoare.


Art. 205 alin (2^1) - Aliniat abrogat

(2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), în cazul procedurilor simplificate, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de prezentare a acestor documente de 5 zile lucrătoare.


Subcontractarea


Art 232 (7) - Aliniat nou

(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori si / sau subcontractanții subcontractanților și / sau orice alți operatori economici, cu condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.


Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru


Art 241 (3) - Variantă comparativă

text eliminat text adăugat


(9) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive realizate numai în baza alin (1), fără a se lua în calcul eventualele modificări care nu conduc la majorarea valorii contractului și fără a se aduce atingere caracterului general al contractului / acordului - cadru.


Pregătim în foarte scurt timp un Raport de Analiză detaliat pentru membri Quadrum.


123 afișări0 comentarii