Modificări la Legea 98/2016

Actualizată în: 26 mar.

Prin OUG 26 / 21 Martie 2022, publicată în M.O. 1 Nr. 272 / 21.03.2022 se aduc modificări Legii 98 / 2016 privind achizițiile publice.


modificare lege 98 / 2016 martie 2022

Negocierea fără publicarea prealabilă


Art. 104 (c) - Variantă comparativă

text eliminat text adăugat


c) ca o măsură strict absolut necesară, atunci când din motive de extremă urgență determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă perioadele de aplicare termenele pentru procedurile de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. În situații in care se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica extrema urgență nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile autorității contractante.


Art. 104 (4) - Variantă comparativă

text eliminat text adăugat


(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili în documentele achiziției durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență neprevăzute care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.


Art. 104 (4^1) - Aliniat nou

(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru proiectele de infrastructură de transport prevăzute la art. 235 alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, în documentele achiziției, în mod justificat, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației neprevăzute.


Mică analiză

În fapt au fost relaxate sensibil condițiile negocierii fără o procedură publică. Eliminarea din formulare a sintagmei "evenimente imprevizibile" și înlocuirea acesteia cu "evenimente ce nu puteau fi prevăzute de către autoritate" fiind cea mai importantă [diferența fiind majoră].


Toate celelalte modificări contribuie de asemenea la o flexibilizare în decizia autorității de a invita direct anumite firme pentru atribuirea contractelor.


Prevederea "duratei contractului" negociat a fost și rămâne fără un impact real. Licitarea unei investiții ne-sectorizate, contractate în urgență și aflate în derulare este un subiect tabu din toate perspectivele, de la juridic, tehnic, economic, până la ... etc.


Mini concluzie

Salutăm modificarea legislativă! Prea multe proiecte au întârziat România ... cu zeci de ani.


Salutăm, dar nu putem omite o mică panică. Oare acest mod preponderent discreționar de atribuire a contractelor publice va aduce beneficii în ansamblu? Unele autorități vor invita cele mai bune firme din lume, deoarece își plasează proiectul pe primul loc. Vor fi însă acestea majoritare?


În mod cert, modificarea bucură firmele preferate și întristează altele, poate mai bune dar fără noroc.


Documentul unic de achiziție european. E-Certis


Art. 196 (2) - Variantă comparativă

text eliminat text adăugat


2) Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru, cu excepția situației contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, în termen de o zi lucrătoare de la momentul stabilirii ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, respectiv în termen de o zi lucrătoare de la emiterea avizului conform, în situația în care documentația este supusa controlului ex-ante conform Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor / acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, solicită acestuia să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați, acordând ofertantului / candidatului un termen de maxim 7 zile lucrătoare pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a ofertantului / candidatului, cu cel mult 3 zile lucrătoare.


Art. 196 (2^1) - Aliniat abrogat

(2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), în cazul procedurilor simplificate, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de prezentare a acestor documente de 5 zile lucrătoare.


Mică analiză

Termenele se condensează pentru finalizarea procedurii. Ne grăbim. E foarte bine! Mulți "trăgeam de timp" în această etapă ... pentru că puteam.


Atenție însă la "imposibilitatea" unor ofertanți de a prezenta documentele în timp util mai ales dacă sunt parteneri, prieteni, sau au același acționariat [este perfect legal conform jurisprudenței, nu ne permitem glume] cu cei de pe locul următor.


Subcontractarea


Art 218 (7) - Aliniat nou

(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori si / sau subcontractanții subcontractanților și / sau orice alți operatori economici, cu condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.


Mică analiză

Permisiunea tuturor firmelor de a solicita plata directă către Autoritate, deși pesimismul îți trezește întrebări despre estimarea legiuitorului cu privire la incidența insolvenței antreprenorilor, este o măsură legală de excepție cu un impact real economic.


Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru


Art 221 (9) - Variantă comparativă

text eliminat text adăugat


(9) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive realizate numai în baza literei f), fără a se lua în calcul și modificările care nu conduc la majorarea prețului contractului și fără a se aduce atingere caracterului general al contractului / acordului - cadru.


Mică analiză

Două aspecte, în ordinea importanței:

- Modificarile cu valoare mică nu se mai cumulează cu altele;

- Rețineți metodologia autorităților de management în calcularea substanțialității unei modificări ce viza acordarea unui avans sau plata unor echipamente la livrarea în Șantier? Metodologia se raporta la costul creditului și era în mod evident monetarizată pentru a fi evaluată. Acest tip de modificare nu creștea însă prețul contractului.


Concluziile noastre


Toate modificările vizează și vor genera cu siguranță, în mod direct: