Noi prevederi privind ajustările. OG 15 continuă cu OUG 47 / 2022

Actualizată în: 19 apr.

Guvernul a adoptat OUG 47 / 14 Aprilie 2022 publicată in Monitorul Oficial Nr. 377 din 15 Aprilie 2022, privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică / contractelor sectoriale / contractelor de concesiune / acordurilor- cadru.


Se pare că OG 15 a fost ușor de implementat. Am întârziat intenționat acest articol, citind și re-citind OUG47 în speranța că putem să clarificăm câte ceva. Ce putem afirma este că acest act normativ ce va fi investit cu putere de lege prin legea de aprobare, modifică semnificativ cam toate principiile ajustării.


OUG 47 / 2022 ajustarea prețurilor

Din perspectiva obiectului contractului și a momentului intervenției


Notă importantă - sunt menționate contractele și acordurile cadru aflate în derulare inclusiv procedurile aflate in derulare, cu includerea celor care erau in derulare la intrarea in vigoare a OG 15 și nefinalizate până la intrarea in vigoare a OUG 47.


Clauza de ajustare devine obligatorie pentru Contractele, Acordurile Cadru și Procedurile de achiziții, sectoriale și de concesiune:


1. Aflate în derulare, privind lucrări [execuție sau proiectare și execuție], lucrări de întreținere, reparații curente, reparații capitale:

- inclusiv pentru utilajele, echipamentele și dotările din subcapitolele 4.3-4.6 din devizul general / F1;

- exclusiv pentru cheltuielile din capitolul 3 al devizului general [Proiectare și Asistență Tehnică], în cazul contractelor de lucrări ce includ proiectare;


2. Aflate in derulare, pentru furnizarea de utilaje, echipamente tehnologice și dotări necesare finalizării sau punerii in funcțiune a investițiilor publice realizate prin lucrările de la punctul anterior;


3. Aflate în derulare pentru furnizarea de utilaje, echipamente tehnologice, dotări și produse destinate lucrărilor de întreținere / reparare / administrare / exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform OUG 43 / 1997;


4. Aflate în derulare pentru servicii de elaborare a studiilor de fezabilitate și / sau a proiectelor tehnice, care includ componenta de investigare geotehnică a terenului de fundare prin foraje / sondaje doar pentru infrastructura de transport național.


Din perspectiva existenței și modificării clauzei de ajustare


Ordonanța este aplicabilă Contractelor, Acordurilor Cadru și Procedurilor aflate în derulare:


1. Care nu au prevăzută o clauză de ajustare conform Art. 221 (1) (a) din L98/2021 [majoritatea contractelor de proiectare, de furnizare cât și de reparații sau întreținere]


2. Care prin intervenția OG 15 / 2021, au clauza de ajustare introdusă în prezent, aceasta urmând a fi însă înlocuită cu formula prevăzută de noua OUG 47;


3. Pentru contractele de servicii de proiectare pentru infrastructura de transport ce includ studii geotehnice, care prevăd un preț ferm;


4. Care au prevăzută o clauză de ajustare conform Art. 221 (1)(a) din L98/2021, însă aceasta include diferiți indici de tipul rata inflației, etc, ce ar face ca valoarea ajustării să fie mai mică decât cea calculată conform noii ordonanțe [printr-o metodologie de calcul comparativ, cu menținerea în vigoare a clauzei de ajustare existente în contract].


Ordonanța nu este aplicabilă Contractelor, Acordurilor Cadru și Procedurilor aflate în derulare:


1. Finanțate din fonduri externe nerambursabile;


2. Proiectelor finanțate prin programul NATO.


Din perspectiva formulei de ajustare


Data de Referință devine în toate situațiile "luna anterioară depunerii ofertei" cu limitare la ianuarie 2019, pentru ofertele depuse anterior. Mențiune: Data de referință a achizițiilor suplimentare ce nu au un preț unitar corespondent în contract, fiind astfel necesară stabilirea unui nou preț contractual, este reprezentată de Luna Ofertării acestui nou preț.


Vor face obiectul ajustării:

- pentru contractele de lucrări (inclusiv proiectare și executie) și furnizare : toate costurile directe (material, manopera, utilaj, transport + utilaje/echipamente și dotări) și toate costurile indirecte;

- pentru contractele de servicii de proiectare pentru infrastructura de transport: toate costurile.


Nu vor face obiectul ajustării:

- avansul plătit și nerecuperat raportat la prețul contractului [o prevedere extrem de interesantă],

- profitul [altă prevedere interesantă care va genera în mod cert dispute]

- cheltuielile incluse în capitolul 3 al devizului general al unui contract de lucrări de proiectare și execuție.


Indicele de ajustare:

- Indicele de Cost Total în Construcții publicat de INS, fără diferențiere pe tipuri de lucrări, inclusiv pentru contractele de furnizare, din luna solicitării la plată [pe de o parte INS publică indicii cu întârziere de 2 luni iar pe de altă parte, luna solicitării nu este luna prestației]

- Indicele Prețurilor de Consum Total, pentru contractele de servicii de proiectare, din luna solicitării la plată [idem]


Obiectul ajustării


În mod evident, restul rămas de executat, furnizat sau prestat, la data intrării în vigoare a OUG 47.


Concluzii și opinii


Avem foare multe, însă le păstrăm pentru membrii Q cărora le adresăm invitația de a comenta pe Forum.


Anexăm OUG 47 / 2022 într-o vriantă completată cu referințele legale incluse în text.


220418_OUG 47 - 2022 Ajustare preturi
.docx
Download DOCX • 63KB

655 afișări0 comentarii